Įstatai

Spausdinti

Druskininkų sportinio pokerio asociacija

ĮSTATAI1. Bendroji dalis

1.1. Druskininkų sportinio pokerio asociacija (toliau - asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurios tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
1.2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
1.3. Asociacijos teisinė forma - asociacija.
1.4. Asociacijos pavadinimas - Druskininkų sportinio pokerio asociacija.
1.5. Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigose.
1.6. Asociacijos finansinių metų pradžia ir pabaiga yra kalendoriniai metai.
1.7. Asociacija įsteigta neribotam laikotarpiui.

2. Asociacijos veiklos tikslai, pagrindinės veiklos sritys ir rūšys. Asociacijos teisės

2.1. Asociacijos veiklos tikslai yra:
2.1.1. plėtoti ir populiarinti sportinį pokerį Lietuvos Respublikoje;
2.1.2. teikti asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;
2.1.3. prisidėti prie Lietuvos Respublikos valstybinės kūno kultūros ir sporto
programos vykdymo;
2.1.4. organizuoti sportinio pokerio turnyrus Lietuvos Respublikoje;
2.1.5. bendradarbiauti su analogiškomis organizacijomis užsienio šalyse;
2.1.6. atstovauti asociacijos narių interesams santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
2.1.7. atstovauti asociacijos narių interesus valstybės institucijose;
2.1.8. ginti asociacijos narių teises ir interesus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
2.1.9. kurti duomenų bazes;
2.1.10. skleisti informaciją visuomenėje apie sportinį pokerį;
2.1.11. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius.
2.1.12. leisti spaudos leidinius, naudotis kitomis žiniasklaidos formomis, bei jas platinti.
2.2. Asociacijos pagrindinės veiklos sritys: sporto, švietimo.
2.3. Asociacijos veiklos rūšys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
93.1 Sportinė veikla;
93.11 Sporto įrenginių eksploatavimas;
93.12 sporto klubų veikla;
93.19 Kita sportinė veikla;
77.21.40 Sporto įrangos nuoma;
85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas;
85.52 Kultūrinis švietimas;
85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla;
2.4. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.5. Asociacija gali stoti į nacionalines ir tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams.
2.6. Licencijuojama veikla arba veikla, kuriai reikalingas leidimas, asociacija turi teisę užsiimti tik gavus atitinkamą licensiją ar leidimą.
2.7. Asociacija privalo laikytis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme nustatytų veiklos apribojimų.

3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Asociacijos nariais gali būti 21 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, pritariantys asociacijos tikslams ir pareiškę norą jais tapti (toliau vadinami – nariai).
3.2. Asociacijos nariai privalo:
3.2.1. laikytis asociacijos įstatų, visuotinio narių susirinkimo, valdybos nutarimų ir asociacijos prezidento teisėtų sprendimų;
3.2.2. mokėti nario mokesčius;
3.2.3. neveikti ir neatlikti veiksmų, priešingų asociacijos tikslams;
3.2.4. aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje;
3.2.5. saugoti ir tausoti asociacijai nuosavybės teise priklausantį turtą.
3.3. Asociacijos buveinėje, taip pat asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų asociacijos narių sąrašas. Su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas asociacijos narys.
3.4. Asociacijos narys turi teisę:
3.4.1. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
3.4.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;
3.4.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
3.4.4. kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises.
3.5. Nariai turi teisę bet kada išstoti iš asociacijos, tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.
3.6. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka yra nustatoma atskiru dokumentu.
3.7. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka yra patvirtinama atskiru dokumentu.
3.8. Jeigu nario teisės ar teisėti interesai asociacijoje yra pažeidžiami, jis turi teisę ginti juos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Narių priėmimo, narių išstojimo ir pašalinimo iš asociacijos tvarka ir sąlygos

4.1. Norintys stoti į asociaciją juridiniai ir fiziniai asmenys, rašytinį pareiškimą įteikia asociacijos prezidentui. Pareiškimas registruojamas ir ne vėliau kaip per 3 dienas įteikiamas asociacijos prezidentui. Asociacijos valdyba pareiškimą turi apsvarstyti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo gavimo dienos. Asociacijos valdyba apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja pareiškėją.
4.2. Jeigu yra pagrindo manyti, kad asmuo, turi priešiškų asociacijos tikslams interesų arba interesų konfliktą su asociacija ir/ar atskirais jos nariais, jį gali būti atsisakyta priimti asociacijos nariu.
4.3. Norintys išstoti iš asociacijos nariai, privalo raštu pranešti apie tai asociacijos prezidentui. Pareiškimas registruojamas ir ne vėliau kaip per 3 dienas įteikiamas valdybai. Asociacijos valdyba turi išbraukti išstojusį narį iš asociacijos narių sąrašų. Asociacijos valdyba apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 5 dienas informuoja pareiškėją. Jeigu artimiausiame valdybos posėdyje valdyba pareiškimo neapsvarsto, laikoma, kad pareiškėjas išbrauktas iš asociacijos narių sąrašo.
4.4. Už asociacijos įstatų pažeidimą, visuotinio narių susirinkimų ir valdybos sprendimų nevykdymą narys valdybos nutarimu gali būti pašalintas iš asociacijos. Apie valdybos posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu pranešama nariui, kurio pašalinimas sprendžiamas. Jei narys neatvyksta, klausimas sprendžiamas jam nedalyvaujant.

5. Asociacijos valdymas

5.1. Asociacija turi visuotinį narių susirinkimą, kolegialų valdymo organą – valdybą, ir vienasmenį valdymo organą - prezidentą.

6. Visuotinis narių susirinkimas.

6.1. Aukščiausias asociacijos organas yra visuotinis narių susirinkimas. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.
6.2. Visuotinis narių susirinkimas:
6.2.1. keičia asociacijos įstatus;
6.2.2. renka ir atšaukia valdybos narius;
6.2.3. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
6.2.4. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
6.2.5. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
6.2.6. nustato valdybos narių atlyginimą už jų veiklą;
6.2.7. sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta asociacijos valdymo organų kompetencijai ir, jeigu pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcija.
6.3. Visuotinis narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems asociacijos organams spręsti visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų
6.4. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 asociacijos narių arba valdyba.
6.5. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą asociacijos prezidentas privalo pranešti kiekvienam nariui registruotu laišku ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo dienos. Jeigu šaukiamas pakartotinis susirinkimas, nariai turi būti tokia pat tvarka informuoti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo. Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas, nesilaikant šių terminų, jeigu visi nariai arba jų atstovai su tuo raštiškai sutinka.
6.6. Susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių.
6.7. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus šio straipsnio 6.2.1. ir 6.2.5. punktuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šio straipsnio 6.2.1. ir 6.2.5. punktuose nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Valdybos nariai skiriami ir atšaukiami paprasta balsų dauguma
6.8. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo asociacijos narių.
6.9. Visuotinio susirinkimo protokolą turi pasirašyti susirinkimo pirmininkas, ir bent vienas susirinkimo įgaliotas narys.

7. Asociacijos valdyba ir prezidentas


7.1. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas. Asociacijos valdybą iš 3 narių 4 metams renka visuotinis narių susirinkimas.
7.2. Asociacijos valdyba:
7.2.1. nustato asociacijos veiklos kryptis;
7.2.2. teikia visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti asociacijos išlaikymo sąmatą;
7.2.3. priima nutarimus dėl asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
7.2.4. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
7.2.5. iš savo narių renka valdybos pirmininką, o jam pasiūlius – pirmininko pavaduotoją ir juos atšaukia.
7.2.6. priima narius į asociaciją ir šalina juos iš asociacijos;
7.2.7. tvirtina lėšų ir pajamų naudojimą, kontroliuoja asociacijos veiklą.
7.2.8. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;
7.2.9. priima sprendimą dėl asociacijos buveinės keitimo.
7.3. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys.
7.4. Eiliniai valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžių sušaukimo iniciatyvos teisę turi prezidentas arba daugiau kaip 1/2 valdybos narių.
7.5. Valdybos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip pusė dalyvavusių valdybos posėdyje narių. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento balsas.
7.6. Posėdžiams pirmininkauja pirmininkas, o jam nesant – pirmininko pavaduotojas ar kitas valdybos narys.
7.7. Valdybos sprendimu, jos posėdžiai gali būti uždari. Uždaruose valdybos posėdžiuose gali dalyvauti tik valdybos nariai.
7.8. Asociacijos prezidentas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas renkamas visuotiniame narių susirinkime 4 metų kadencijai. Kadencijų skaičius neribotas. Asociacijos prezidentas yra asociacijos valdybos pirmininkas.
7.9. Asociacijos prezidentas:
7.9.1. vadovauja asociacijos darbui;
7.9.2. organizuoja valdybos darbą;
7.9.3. vienasmeniškai veikia asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais
asmenimis, taip pat vienasmeniškai sudaro sandorius asociacijos vardu su trečiaisiais asmenimis;
7.9.4. atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;
7.9.5. atstovauja Asociacijai teismuose;
7.9.6. skelbia ir/ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
7.9.7. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka;
7.9.8. sprendžia kitus LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus;
7.9.9. teikia pasiūlymus asociacijos visuotiniam narių susirinkimui bei valdybai svarbiausiais asociacijos veiklos vystymo klausimais;

8. Lėšų ir pajamų naudojimo, asociacijos veiklos kontrolė

8.1. Asociacijos lėšų ir pajamų naudojimą, asociacijos veiklą kontroliuoja asociacijos valdyba.
8.2. Valdyba kontroliuodama asociacijos finansinę veiklą privalo ir turi teisę:
8.2.1. tikrinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
8.2.2. tikrinti asociacijos lėšų ir pajamų panaudojimą;
8.2.3. skirti auditorių asociacijos finansinės veiklos patikrinimui;
8.2.4. artimiausiame visuotiniame narių susirinkime pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.
8.3. Asociacijos prezidentas privalo pateikti valdybai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

9. Asociacijos filialai ir atstovybės

9.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
9.2. Asociacijos filialas yra struktūrinis padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį asociacijos funkcijų.
9.3. Asociacijos filialas nėra juridinis asmuo. Asociacija atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal asociacijos prievoles.
9.4. Asociacijos atstovybė yra asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir turintis teisę atstovauti asociacijos interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus, teisės aktų numatytus, veiksmus asociacijos vardu.
9.5. Asociacijos atstovybė nėra juridinis asmuo.
9.6. Sprendimus dėl asociacijos filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima ir tvirtina jų nuostatus valdyba.
9.7. Filialų ir atstovybių vadovus skiria ir atšaukia valdyba.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šiuos įstatus galima pakeisti tik narių susirinkimo sprendimu, priimtu balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių asociacijos narių balsų. Pakeisti įstatai ir įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
10.2. Asociacijos vieši pranešimai ir skelbimai yra skelbiami dienraštyje “Lietuvos žinios”. Viešą informaciją skelbia ar organizuoja jos paskelbimą asociacijos prezidentas. Informaciją, kuri yra skelbtina viešai, išskyrus tą informaciją, kuri pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus turi būti privalomai paskelbta viešai, nustato asociacijos valdyba.
10.3. Asociacijos veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
10.4. Asociacijos įstatai priimti Druskininkų sportinio pokerio asociacijos steigiamajame susirinkime, įvykusiame 2010 m. kovo 30 d. Druskininkuose.
10.5. Įstatai pasirašyti 2010 m. kovo 30 d. trimis egzemplioriais. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.


.


Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo
Kęstutis Kavaliauskas

Apklausa:

Kas tokio yra POKERIS

Artistas - 10.7%
Sukčius - 8.9%
Žaidimas - 46.4%
Mama man nepasakojo - 12.5%
Politika nesidomiu - 21.4%

Viso balsavimų: 56
Apklausa jau baigėsi
Atnaujinti rezultatus